uranium milling grainding machine

  • 常用工業用語日英中辞典 -- 高樹凱.COM

    ID 日本語 発音 英語 中国語 ピンイン; 0001: アクチュエータ ~ actuator: 促动器;调节器;传动机构: cù dòng qì;tiáo jié qì;chuán dòng jī gòu